۳۱ تیر ۱۳۹۱

آینقدرزیبا

نام تونی: سا یز 65 / 90 مدت کار 103 روز

نام هنری: سا یز 75 / 60 مدت کار 67 روز

نام لبنانی: سا یز 65 / 50 مدت کار 57 روز

نام لورابوش: سا یز 87 / 61 مدت کار 10/20 روز

نام ناروبژی: سا یز 87 / 150 مدت کار 148 روز

نام شربت گل: سا یز 65 / 50 مدت کار 58 روز


نام : سا یز 65 / 80 مدت کار 112 روز

نام تونی: سا یز 30 / 60 مدت کار 57 روز   

بهبه می بینی

نام حامدکرزی: سا یز 75 / 60 مدت کار 105 روز

نام عربی: سا یز 63 / 50 مدت کار 58 روز

نام عربی: سا یز 65 / 50 مدت کار 62 روز

نام احمدشاه مسعود: سا یز 65 / 50 مدت کار 47 روز

نام توش: سا یز 80 / 60 مدت کار 56 روز

نام قانونی: سا یز 65 / 55 مدت کار 98 روز

نام ظاهرشاه: سا یز 69 / 60 مدت کار 83 روز

نام احمدشاه مسعود: سا یز 48 / 60 مدت کار 55 روز

نام ریس جمهورکوریا: سا یز 64 / 55 مدت کار 59 روز

نام احمدشاه مسعود: سا یز 80 / 60 مدت کار 75 روز

بهبه می بینی

۲۲ خرداد ۱۳۹۱

چقدرخوش میشی

نام اثر-لارابوش:  سایز61 = 87 مدت کار10 ماه و 20 روز

نام اثر-گوزن آسا:  سایز43 = 60 مدت کار75 روز

نام اثر-جارالله منسوری:  سایز74 = 60 مدت کار79 روز

نام اثر-آرم ستارهافغان:  سایز25 = 35 مدت کار23 روز
نام اثر-امیرعلیشیرنوایی:  سایز72 = 60 مدت کار63 روز

یر
نام اثر-اوباما:  سایز74 = 100 مدت کار150 روز

نام اثر-معاوین کوفی انان:  سایز80 = 120 مدت کار123 روز

نام اثر-پست کارت فول کلور هزاره:  سایز46 = 60 مدت کار78 روز

نام اثر-آمیرمسود:  سایز60 = 80 مدت کار67 روز

نام اثر-روسی:  سایز70 = 79 مدت کار120 روز

نام اثر-نارویریژی:  سایز87 = 150 مدت کار109 روز

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

نه بین عادت میگیری قالین تصویر

نام اثر-استعمار:  سایز50 = 67 مدت کار61 روز

نام اثر-حاجی رمظان:  سایز80 = 102 مدت کار82 روز

نام اثر-حاجی غلام موسی:  سایز70 = 60 مدت کار89 روز

آرشیف رنگ سیما با ف: 225 = رنگ

نام اثر-حاجی غلام موسی:  سایز75 = 110 مدت کار99 روز

نام اثر-جیمیکا:  سایز40 = 55 مدت کار28 روز

نام اثر-مسترکیم:  سایز80 = 66 مدت کار89 روز

نام اثر-روسی:  سایز65 = 60 مدت کار53 روز

نام اثر-کیمسانگ:  سایز55 = 40 مدت کار37 روز

نام اثر-کوریایی:  سایز55 = 40 مدت کار35 روزنام اثر-کوریایی:  سایز 80 = 60 مدت کار35 روز